top of page

REGULAMIN

 

 

Postanowienia wstępne

 

 

 1. Serwis House of EBM, dostępny pod adresem internetowym https://www.houseofebm.com, prowadzony jest przez Piotra Spychalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarska lek. Piotr Spychalski, ul. Piecewska 10/17, 80 – 288 Gdańsk, posiadającego NIP 5891940048 oraz nr REGON 384260841.

 1. Korzystając ze Serwisu Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

Definicje

 

 1. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Konto - konto klienta w Serwisie, zakładane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, gromadzące dane osobowe podane przez Klienta, informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie i zarejestrowanych przez Klienta metodach płatności.

 5. Kurs – wytworzony przez Sprzedawcę utwór audiowizualny, do którego licencję Klient może nabyć w Serwisie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna niebędąca Konsumentem, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.houseofebm.com.

 9. Sprzedawca - Piotr Spychalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarska lek. Piotr Spychalski, ul. Piecewska 10/17, 80 – 288 Gdańsk, posiadający NIP 5891940048 oraz nr REGON 384260841.

 10. Umowa - umowa udzielenia licencji do Kursu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

 11. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, przy wykorzystaniu jednego lub większej liczby środków porozumiewania się do odległość.

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

 

 

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

 

Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia na Kursy dostępne w Serwisie (zarówno w zakresie Kursów dostępnych natychmiast jak i przedsprzedaży) składane są za pośrednictwem Serwisu, poprzez wybranie pola opisującego dany Kurs, stanowiącego jednocześnie odnośnik do strony Zamówienia, wybranie przycisku „Buy”, a następnie podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia poprzez – wedle wyboru klienta:

  1. zalogowanie na uprzednio zarejestrowane konto,

  2. zarejestrowanie nowego konta z uwzględnieniem danych wskazanych w formularzu,

  3. zarejestrowanie nowego konta przy wykorzystaniu istniejącego konta Facebook, LinkedIn lub Google.

 2. Zamówienie składane przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia złożone jest z momentem kliknięcia przycisku „Purchase with credit card” lub „Pay with PayPal” (w zależności od wybranej formy płatności); od tego momentu Klient traci możliwość dokonywania zmian w zakresie dotyczącym wyboru Kursu, danych teleadresowych, metody płatności, a także formy potwierdzenia zakupu (po wybraniu formy paragonu nie ma możliwości późniejszego wystawienia w jego miejsce faktury VAT, chyba, że Klient zażądał wystawienia paragonu opatrzonego jego nr NIP, które to żądanie wskazać należy w polu „uwagi do Zamówienia”). [PS1] 

 3. Zamówione Kursy dostarczane są Klientowi w formie udzielenia dostępu do treści cyfrowych za pośrednictwem platformy dostępnej w Serwisie.

 4. Cena Kursu obejmuje dostęp do Kursu w Serwisie przez okres 180 dni.

 5. Celem złożenia Zamówienia Klient może skorzystać z następujących form płatności:

  1. przedpłata płatnością elektroniczną za pośrednictwem systemu PayPal,

  2. przedpłata kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Stripe.

 

 

Zawarcie umowy – potwierdzenie przyjęcia zamówienia

 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającej co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest decyzją Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w szczególności w przypadku, w którym:

  1. dane teleadresowe Klienta są niepełne lub nieprawidłowe,

  2. Kurs nie jest już dostępny w Serwisie,

  3. nastąpi brak autoryzacji płatności według wybranej przez Klienta metody.

 4. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i odmowy jego realizacji, Sprzedawca poinformuje Klienta w formie wiadomości e-mail, że do przyjęcia oferty nie doszło, Umowa nie została zawarta, a Zamówienie zostało anulowane. W przypadku przesłania przez Sprzedającego dwóch wiadomości o treściach jak w pkt 2 i 4, za skuteczną i wiążącą uważa się tę z wiadomości, którą wysłano jako ostatnią.

 5. Sprzedawca zwolniony jest z przesłania Klientowi informacji treści wskazanych w pkt 4 w sytuacji, w której doręczenie korespondencji uniemożliwia wadliwość lub niepełność wskazanych przez Klienta danych.

 

 

Licencja do Kursów

 1. Sprzedawca jako Licencjodawca oświadcza, że:

  1. przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do utworów - Kursów udostępnionych w Sklepie, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do Utworów,

  2. może rozporządzać prawami autorskimi do utworów w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy,

  3. korzystanie z utworów nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.

 2. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z udzieleniem przez Sprzedawcę jako Licencjodawcę Kupującemu jako Licencjobiorcy niewyłącznej licencji do utworu do wykorzystania bez ograniczeń geograficznych w następującym zakresie:

  1. Licencjobiorca może korzystać z utworu wyłącznie na własne, niekomercyjne potrzeby, bez prawa do jego modyfikacji, rozpowszechniania lub udostępniania w jakikolwiek sposób,

  2. Licencjobiorca ma możliwość pobrania utworu na trwały nośnik z zachowaniem nadanej mu przez Licencjodawcę nazwy i metadanych, bez prawa do jego powielania, udostępniania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób.[DJ2] [PS3] 

 3. Licencji udziela się na czas określony na okres 180 dni, począwszy od dnia udzielenia Klientowi dostępu do Kursu w Serwisie.

 4. Kupującemu jako Licencjobiorcy nie przysługuje uprawnienie do udzielenia sublicencji bądź innego przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy licencyjnej.

 5. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji w zakresie i na polach eksploatacji przewidzianych powyżej w ust. 2 ustalone jest w wysokości wskazanej dla danego Kursu w serwisie.

 

 

Cena i formy płatności

 1. Ceny Kursów w Serwisie są cenami brutto określonymi w PLN do dnia 31.01.2021.

 2. Od dnia 01.02.2021 ceny kursów w serwisie są cenami brutto określonymi w EUR.

 3. Strony są związane ceną wskazaną dla Kursu w momencie finalizacji Zamówienia i późniejsze zmiany ceny, promocje i akcje marketingowe nie wpływają na zmianę ceny nabycia.

 4. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności bezpośrednio po przekierowaniu do systemu Stripe lub PayPal (wedle dokonanego przez Klienta wyboru) po złożeniu Zamówienia. W przypadku braku skutecznej finalizacji płatności zamówienie zostanie anulowane.

  1. Klient ma możliwość dokonania płatności w walucie EUR lub w walucie PLN według kursu określonego przez dostawcę płatności przy finalizacji zamówienia.

  2. W celu płatności w PLN klient winien skorzystać z możliwości płacenia przez serwis PayPal.

 

 

Termin realizacji Umowy[PS4] 

 1. Z zastrzeżeniem pkt 2., dostęp do Kursu Klient otrzymuje po upływie ustawowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Klient ma możliwość natychmiastowego uzyskania dostępu do Kursu poprzez wybranie w Formularzu Zamówienia opcji „Świadomy przysługującego mi prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rezygnuję z niego i wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”.

 2. Dostęp do Kursów dostępnych w przedsprzedaży, oznaczonych w Serwisie znakiem „Pre-order” Klient otrzymuje:

  1. w przypadku wyboru w Formularzu Zamówienia opcji „Świadomy przysługującego mi prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rezygnuję z niego i wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy” – natychmiast po opublikowaniu Kursu w Serwisie,

  2. w pozostałych przypadkach – po opublikowaniu Kursu w Serwisie, jednakże nie wcześniej, niż po upływie ustawowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

 3. W każdym przypadku dostęp do Kursu zostaje zablokowany po 180 dniach od dnia udzielenia Klientowi dostępu.

 

Odstąpienie od umowy i rękojmia za wady

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia Umowy, bez podawania przyczyny. Dla zachowania terminu wymagane jest co najmniej złożenie w tym terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeśli Klient wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość uiszczonej ceny.

 4. Celem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient może oświadczenie tej treści sformułować samodzielnie lub skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego do pobrania pod linkiem www.houseofebm.com/prywatnosc  i przesłać na adres info@houseofebm.com

 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.

 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu, zwraca Klientowi uiszczoną cenę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient (w przypadku płatności kartą płatność zostanie zwrócona na tę samą kartę).

 

Reklamacje, Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca odpowiedzialny jest za należyte wypełnienie postanowień umowy.

 2. W przypadku uznania, że Sprzedawca swoje zobowiązanie świadczy w sposób nieprawidłowy bądź w inny sposób dopuszcza się w związku z wykonaniem Umowy naruszenia uzasadnionych interesów Klienta, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na adres mailowy: info@houseofebm.com bądź drogą korespondencyjną na adres Operatora.

 3. W treści reklamacji należy podać dane niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis tego, na czym miałyby polegać nieprawidłowości w toku świadczenia usługi. Sprzedawca ustosunkuje się do nich niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Brak odpowiedzi w terminie 30 dni uznawany jest za równoznaczny z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji.

 4. Klientowi – Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 6. Szczegółowe informacje w tym zakresie oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 

Postanowienia końcowe

 1. Korespondencję e-mailową należy kierować na adres: info@houseofebm.com

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio znajdujące zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo Telekomunikacyjne i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 4. Klient i Sprzedawca będą rozwiązywać wszelkie spory w drodze rozmów, których celem będzie załatwienie spornej sprawy w drodze porozumienia. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sprawy, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do złożonego przez Klienta  i realizowanego przez Sprzedawcę zamówienia. Do zaakceptowanych zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów.

 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania portalu internetowej Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta. Serwis nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

 7. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Serwisu.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 grudnia 2020 r.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa zasady postępowania oraz informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających ze Serwisu. Każda osoba korzystająca z Serwisu pozostaje anonimowa do momentu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość. Przetwarzanie udostępnionych danych osobowych następuje wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa, zaś dbając o bezpieczeństwo danych użytkowników Administrator Serwisu dobiera środki techniczne zapewniające ich najpełniejszą ochronę, w tym przede wszystkim przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym i przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.

 

 

Administrator danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Spychalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarska lek. Piotr Spychalski, ul. Piecewska 10/17, 80 – 288 Gdańsk, posiadający NIP 5891940048 oraz nr REGON 384260841.

 2. Kontakt z Administratorem można nawiązać drogą korespondencyjną na podany powyżej adres bądź drogą elektroniczną pod adresem: info@houseofebm.com

 

 

Zakres przetwarzanych danych

 

 1. Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe identyfikujące takie jak imię, nazwisko, datę urodzenia, dane o prowadzonej działalności lub miejsca zatrudnienia, NIP, nr REGON, dane dotyczące wykształcenia, informacji o placówkach edukacyjnych, tytułu zawodowego, publikacjach i osiągnięciach naukowych i zawodowych oraz dane kontaktowe takie jak adres, numer telefonu, adres e-mail.

 2. Dodatkowo, Serwis przetwarza także niestanowiące danych osobowych informacje dotyczące urządzenia, na którym użytkownik korzysta ze Serwisu, umożliwiające zapewnienie mu jak najlepszego i najbezpieczniejszego jego użytkowania – tj. adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące informacji na stronach, a jeśli użytkownik wyraził na to dodatkową zgodę – także informację o geolokalizacji.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 

 1. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są zgodnie z:

  1. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

  2. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  3. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), 

  4. Ustawą z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo Telekomunikacyjne,

  5. Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 2. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce ich nowego kształtu.

 3. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu przyjęcia i realizacji Zamówienia, zawarcia, wykonania i odstąpienia od Umowy, udzielenia odpowiedzi na pytania bądź udzielenia innych oczekiwanych przez użytkownika informacji, rozpatrywania reklamacji, w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu ukierunkowania treści lub reklam.

 

 

Sposób pozyskiwania danych

 

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od użytkownika wskutek ich udostępnienia za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera lub Formularza Zamówienia. Inne dane niestanowiące danych osobowych przesyłane są automatycznie przez wykorzystywane przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu urządzenie.

 

 

Udostępnianie danych

 

 1. Administrator na podstawie szczegółowego upoważnienia lub umowy łączącej Administratora z podmiotem przetwarzającym dane osobowe może przekazać dane użytkownika:

  1. pracownikom i współpracownikom Administratora,

  2. platformie Google Analytics obsługiwanej przez Google LLC z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, USA

  3. portalowi Facebook obsługiwanemu przez Facebook Inc. z siedzibą w Palo Alto w Kaliforni, USA,

  4. platformie Thinkific Labs Inc. z siedzibą w Vancouver, British Columbia, Canada.

  5. innym podmiotom, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych, jeżeli jest to niezbędne dla celów realizacji Umowy.

 2. Przekazanie danych osobowych użytkownika może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia takiej konieczności w związku z obsługą zgłoszenia bądź zapytania użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zważywszy na fakt, iż podmioty wymienione w lit. b) i c) zarejestrowane są na terenie Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator informuje jednocześnie, iż dla celów statystycznych, optymalizacji reklam, możliwości działania wtyczek społecznościowych w bardzo ograniczonym zakresie udostępnia dane dwóm podmiotom spełniającym kryteria Państwa Trzeciego w rozumieniu RODO. Siedziba obu podmiotów mieści się w Stanach Zjednoczonych i oba podmioty przystąpiły do programu Privacy Shield, zaś dane przekazywane są na podstawie umów zawierających klauzule określone w decyzji Komisji Europejskiej 2010/87/UE, a zatem przekazanie im danych zgodne jest z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., zaś zakres przekazywanych danych uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby.

 

 

Uprawnienia użytkownika

 

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do własnych danych osobowych (art. 15 RODO), w tym do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej, do uzyskania informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane mogą zostać ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych.

 2. Prawo do sprostowania (poprawienia) (art. 16 RODO) własnych danych osobowych, jeżeli są niepoprawne, bądź niekompletne.

 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), gdy:

  • nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Aby skorzystać z przysługujących uprawnień użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem drogą korespondencyjną lub elektroniczną; Administrator zobowiązany jest do udzielenia informacji o podjętych w związku z żądaniem działaniach w terminie 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych bądź wobec znacznej liczby zgłoszeń termin ten może zostać przedłużony do 3 miesięcy.

 

 

Okres przechowywania danych

 

Zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi, Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak, niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą.

 

 

Bezpieczeństwo danych

 

Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu pełnej ochrony danych osobowych użytkownika- w szczególności zabezpieczając je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.

 

 

Pliki cookies

 

Plik cookie to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy kolejnych wejściach na witrynę. Zastosowanie na stronie cookies, choć prawnie związane z obowiązkiem pouczenia użytkownika o ich wykorzystaniu, nie rzutuje w sposób znaczący na samo przetwarzanie danych, służąc głównie wygodzie użytkownika strony, a częściowo zaś – możliwości rozwoju jej właściciela. Cookies służą do zoptymalizowania korzystania ze stron internetowych poprzez nadanie im indywidualnego charakteru dostosowanego do danego użytkownika, wykorzystując między innymi:

 1. identyfikację danych komputera i jego przeglądarki wykorzystywanej do przeglądania stron internetowych - np. stwierdzając, czy dany komputer odwiedzał już tą stronę;

 2. dopasowanie wyświetlania strony do preferencji użytkownika dzięki anonimowej analizie jego zachowań w internecie;

 3. zapamiętane oczekiwania wobec strony takie jak język, kolor, układ treści;

 4. umożliwienie działania indywidualnych kont w serwisach;

 5. wyłączenie obowiązku uciążliwego logowania się do każdej odrębnej podstrony serwisu;

 6. „pamięć” o przedstawionych reklamach, by nie prezentować użytkownikowi powtarzającej się i nieinteresującej dla niego treści.

 

Pliki cookies nigdy nie zmieniają sposobu działania urządzeń i nie są dla nich w żaden sposób szkodliwe; nie zmieniają konfiguracji przeglądarek i nie są udostępniane innym serwisom, reklamodawcom etc. poza podmiotami wskazanymi powyżej w § 5. Na każdej ze stronie użytkownik posiada możliwość ich akceptacji lub blokady, co jednak może utrudnić bądź uniemożliwić dostęp do wielu możliwości i funkcjonalności serwisu. Niezależnie od dokonanego wyboru, każda przeglądarka umożliwia wyczyszczenie wszystkich zapisanych w niej plików cookies.

 

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 16 grudnia 2020 r.

Newsletter

Informacje ogólne

 1. Regulamin Usługi Newsletter określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (dalej jako: Newsletter lub Usługa) przez Operatora Usługi.

 2. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty, wydarzeń oraz aktualności Sprzedawcy bądź podmiotów z nim powiązanych.

 4. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.

 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

Operator usługi

Operatorem Usługi jest Piotr Spychalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarska lek. Piotr Spychalski, ul. Piecewska 10/17, 80 – 288 Gdańsk, posiadający NIP 5891940048 oraz nr REGON 384260841.

 

 

Warunki Korzystania z usługi

 1. Newsletter jest usługą bezpłatną.

 2. Korzystać z Newslettera może każdy, a wiadomości przesyłane przez Operatora Usługi nie zawierają żadnych treści wymagających ograniczeń wiekowych. Jedynym warunkiem korzystania z Newslettera jest podanie swojego adresu e-mail w polu „Formularz Subskrypcji” i wybranie przycisku „Prześlij”, który prześle podany adres do Operatora Usługi i uruchomi jej świadczenie.

 3. Oferta Newslettera skierowana jest wyłącznie do osób, które wyraziły wolę jej otrzymywania; użytkownik serwisu nie powinien podawać adresu, do którym dysponowania nie posiada uprawnień.

 

 

Wykorzystywanie treści newslettera

Poszczególne wiadomości graficzne i tekstowe wysyłane w ramach Newslettera stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa, dlatego też ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób wykraczający poza prywatny, niekomerycyjny użytek wymaga zgody Operatora Usługi.

 

Czas trwania usługi

 1. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik ma niczym nieograniczone prawo jej wypowiedzenia bez podania przyczyny w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie złożyć można w formie mailowej, w tym poprzez kliknięcie w umieszczany we wiadomościach link, bądź drogą korespondencji tradycyjnej.

 2. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć dostawę Newslettera, o czym poinformuje Użytkownika.

 3. Operator zastrzega sobie także prawo do usunięcia wszystkich nieprawidłowych bądź nieistniejących adresów e-mail.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Operator Usługi jest jednocześnie Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter - dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego, podczas którego użytkownik przekazał swój adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera, a po tym okresie – wyłącznie w zakresie i przez okres istnienia uzasadnionego interesu Operatora.

Na podstawie szczegółowego upoważnienia lub umowy łączącej Administratora z podmiotem przetwarzającym dane osobowe mogą być one przekazywane podmiotom współpracującym w zakresie świadczenia usługi Newsletter.

Szczegółowe informacje o zakresie, podstawie i celu przetwarzania danych, stosowanych środkach ochrony i uprawnieniach podmiotu, którego dane są przetwarzane, znajdują się w sekcji „Polityka Prywatności”.

 

 

 

Reklamacje

 1. W przypadku uznania, że Operator świadczy usługę w sposób nieprawidłowy bądź w inny sposób dopuszcza się w związku z jej świadczeniem naruszenia uzasadnionych interesów Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na adres mailowy: info@houseofebm.com bądź drogą korespondencyjną na adres Operatora.

 2. W treści reklamacji należy podać dane niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis tego, na czym miałyby polegać nieprawidłowości w toku świadczenia usługi. Operator ustosunkuje się do nich niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 grudnia 2020 r.

ZGODA RODO DO ZAMÓWIENIA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celu przyjęcia Zamówienia i realizacji Umowy oraz wszelkich następczych uprawnień z nią związanych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili cofnięte bez podania przyczyny. Na tych samych zasadach osobie, której dane będą przetwarzane, przysługuje nieograniczone prawo dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu przetwarzania danych, a także przysługujących praw i sposobu ich realizacji znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: www.houseofebm.com/prywatnosc

 

ZGODA MARKETINGOWA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celach marketingowych na podstawie podanych przeze mnie informacji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili cofnięte bez podania przyczyny. Na tych samych zasadach osobie, której dane będą przetwarzane, przysługuje nieograniczone prawo dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu przetwarzania danych, a także przysługujących praw i sposobu ich realizacji znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: www.houseofebm.com/prywatnosc

 

ZGODA NA NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przystąpienie do usługi Newslettera świadczonej zgodnie z Regulaminem dostępnym pod linkiem: www.houseofebm.com/prywatnosc i związane z realizacją usługi przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili cofnięte bez podania przyczyny. Na tych samych zasadach osobie, której dane będą przetwarzane, przysługuje nieograniczone prawo dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu przetwarzania danych, a także przysługujących praw i sposobu ich realizacji znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: www.houseofebm.com/prywatnosc

 

 

PLIKI COOKIES

 

„Ta strona wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie, aby jej działanie pozostawało niezawodnym i bezpiecznym, jednocześnie w sposób jak najpełniejszy odpowiadając oczekiwaniom Klienta lub Użytkownika. Jej dalsze przeglądanie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zbieranie i wykorzystywanie plików cookies, przy czym zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta lub zmodyfikowana. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w Polityce Prywatności www.houseofebm.com/prywatnosc.”

bottom of page